top of page

Algemene Voorwaarden

PUNT. interieurdesign, gevestigd aan Karel Doormanhof 15D 3012GC Rotterdam, is aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en maakt gebruik van diens Algemene Voorwaarden.

Contactgegevens:

https://www.puntdesign.com

Karel Doormanhof 15D, 3012GC Rotterdam

+31 06 31236029

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes

en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever (hierna:

Opdrachtgever) en de opdrachtnemer (hierna: Ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen

op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen

Opdrachtgever en Ontwerper.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 (twee) maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen

ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW.

De in de offerte of andere prijsopgaven genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet

automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en

volledigheid van de door of namens hem/haar aan de Ontwerper verstrekte gegevens waarop de

Ontwerper de offerte baseert.

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit

nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Ontwerper begint met het uitvoeren van de

opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene

Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Ontwerper

pas nadat deze schriftelijk door de Ontwerper zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De Ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de

belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de

Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Ontwerper

kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de Ontwerper de Opdrachtgever op de

hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De Opdrachtgever doet al datgene wat redelijkerwijs nodig en/of wenselijk is om een tijdige en

juiste levering door de Ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van

volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

2.3 Een door de Ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij

anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de Ontwerper:

. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van

de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten,

tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;

. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke

beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen

partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te

controleren en goed te keuren.

2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden

voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze

afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte

betekenis zijn.

2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na afronding

van de opdracht, schriftelijk aan de Ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de

Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van

de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan

de Ontwerper, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen

kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

3.2 Wanneer de Ontwerper op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden

opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de Ontwerper namens de Opdrachtgever

offertes aanvragen.

3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de Ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak met

Opdrachtgever voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna

deze goederen of diensten worden (door)geleverd of doorverkocht aan de Opdrachtgever, dan

gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de

toeleverancier ook jegens de Opdrachtgever. De Ontwerper stelt de Opdrachtgever in staat kennis

te nemen van de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier.

3.4 Wanneer de Ontwerper, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen

aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van de

Ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk

bevestigen.

3.5 De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de Ontwerper derden in wanneer dat van

invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de Ontwerper.

Partijen overleggen in het voorkomende geval welke derden worden ingeschakeld en welke

werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6 De Ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of

namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de Ontwerper zijn

geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De Ontwerper kan

hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten voortvloeiend uit de opdracht komen toe

aan de Ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of

registratie, is uitsluitend de Ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen. Onder

“intellectuele eigendomsrechten” wordt uitdrukkelijk verstaan: auteursrechten, databankrechten,

naburige rechten, merkrechten, modelrechten, octrooien, domeinnaamrechten, knowhow,

handelskennis, handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan

niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe.

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan

de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden

waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van

overdracht en betaling van de daarvoor overeengekomen vergoeding wordt een gebruiksrecht

verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 De Ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het

resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of

verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de

Ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de Ontwerper openbaar te maken of

te verveelvoudigen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Ontwerper tot

stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten,

adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s,

prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes,

bronbestanden en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de

Ontwerper, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Partijen kunnen voor de overdracht van voorgenoemde resultaten een nader overeen te komen

vergoeding afspreken.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben de Opdrachtgever en de Ontwerper jegens elkaar geen

bewaarplicht met betrekking tot de door de Ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de)

resultaten zoals genoemd in 4.4, tenzij anders overeengekomen

5 Gebruik van het resultaat

5.1 Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen die volgen uit de

overeenkomst met de Ontwerper, verkrijgt hij/zij het recht tot gebruik (licentie) van het resultaat van

de opdracht overeenkomstig de bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken

gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik waarvoor de opdracht (kennelijk) is

verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders

voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten,

maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de

opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is

overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. De Ontwerper kan aan deze toestemming

voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een aanvullende vergoeding.

5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging,

verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de Ontwerper recht op

een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen

honorarium, althans een vergoeding die in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder

overigens enig ander recht te verliezen.

5.5 Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Ontwerper niet (langer)

toegestaan het resultaat van de opdracht te gebruiken dan wel verder uit te (laten) werken en elk in

het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik (licentie) komt te

vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

a. vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de

overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze

Algemene Voorwaarden;

c. ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten

overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn

overgedragen.

5.6 De Ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de

resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder

begrepen gebruik op het internet, websites en social media, wedstrijden en tentoonstellingen e.d.,

en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6 Honorarium en kosten

6.1 De Ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan

uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag of een andere tussen partijen

overeengekomen vergoeding.

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de Ontwerper voor de uitvoering

van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën,

(druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor

vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve

wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3 Wanneer de Ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en

duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel

door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan

worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de Ontwerper

gehanteerde honorariumtarieven. De Ontwerper zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, 

tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet

toelaat.

7 Betaling en opschorting

7.1 De Ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever mag de

Ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in

rekening brengen.

7.2 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30

dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.3 Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de Ontwerper totdat alle

bedragen die de Opdrachtgever aan de Ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten

overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de Ontwerper zijn voldaan.

7.4 Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de

verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten

verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl.

BTW bedragen.

7.5 De Ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is

verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te

betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de Ontwerper door een mededeling of gedraging van de

Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8 Toerekenbare tekortkoming, opzegging en ontbinding van de

overeenkomst

8.1 Partijen zullen elkaar in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke

stellen, en de andere partij met inachtname van een redelijke termijn in staat stellen om alsnog

zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken

of op te heffen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de

tekortkoming te bevatten.

8.2 Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst (tussentijds) opzegt zonder dat sprake is van een

toerekenbare tekortkoming door de Ontwerper, of wanneer de Ontwerper de overeenkomst

ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de

Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met

betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd.

Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van de Ontwerper redelijkerwijs niet meer

gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als

toerekenbare tekortkoming.

8.3 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de

door de Ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen

met derden, alsmede 30 (dertig) % van het resterende deel van het honorarium dat de

Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4 Zowel de Ontwerper als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel

of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer

ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of

schuldsanering wordt ingediend, dan wel de andere partij komt te overlijden.

8.5 Wanneer de werkzaamheden van de Ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van

soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging

met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden, gedurende

welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de Ontwerper

blijft afnemen, dan wel de Ontwerper financieel zal compenseren voor de gemiste omzet en

gemaakte kosten.

9 Garanties en vrijwaringen

9.1 De Ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat,

wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en

als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat

van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs

behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 De Opdrachtgever vrijwaart de Ontwerper, of door de Ontwerper bij de opdracht ingeschakelde

derden, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van de

resultaten van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Ontwerper jegens

Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige

aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 De Opdrachtgever vrijwaart de Ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van

intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij

de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid

10.1 De Ontwerper is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever die het

rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Ontwerper toe te rekenen tekortkoming in de

uitvoering van de opdracht. Aansprakelijkheid van de Ontwerper voor gevolgschade en indirecte

schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gederfde winst, gemiste besparingen,

imagoschade, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is

uitgesloten.

10.2 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Ontwerper, is de totale

aansprakelijkheid van de Ontwerper beperkt tot het honorarium van de Ontwerper voor de

opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit

bedrag is niet hoger dan € 75.000,- en is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het

bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de Ontwerper uitkeert. Het bedrag

waarvoor de Ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de

eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.

10.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht

door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

11 Privacy

11.1 Wanneer de Ontwerper in het kader van de te verrichten diensten persoonsgegevens van (klanten

van) de Opdrachtgever moet verwerken, dan wordt de Ontwerper als “verwerker” en de

Opdrachtgever als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt en wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

12 Overmacht

12.1 Indien één van de partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, maar dit hem/haar

niet kan worden toegerekend (overmacht), is die partij niet aansprakelijk en wordt de nakoming van

die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

12.2 Onder overmacht wordt onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan weersomstandigheden,

brand, staking, ziekte, pandemie, epidemie, (oorlogs-) geweld, hacks, cyberaanvallen of andere

technische storingen en omstandigheden die een gevolg hiervan zijn, zoals overheidsingrepen

waaronder quarantainemaatregelen, die één van de partijen redelijkerwijs verhinderen om na te

komen en die tot vertraging leiden, alsmede vertragingen of tekortkomingen bij toeleveranciers

en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

12.3 Indien één van de partijen zich op overmacht beroept dan dient hij/zij zo snel mogelijk de andere

partij schriftelijk op de hoogte te brengen, onder verwijzing naar de nodige bewijsstukken/redenen.

12.4 Indien de overmachtstoestand 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit

rechtvaardigt.

12.5 In het geval van overmacht heeft de Ontwerper recht op dat gedeelte van het honorarium voor de

door hem/haar verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de kosten die de Ontwerper reeds

heeft gemaakt of die onafwendbaar zijn, bijvoorbeeld in verband met reeds gedane bestellingen en

opdrachten aan derden die niet meer zonder schadeplicht te annuleren zijn.

13 Overige bepalingen

13.1 Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de Ontwerper wenst

te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij/zij de Ontwerper

hiervan voorafgaand op de hoogte stellen.

13.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de Ontwerper gesloten

overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn/haar gehele

onderneming of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ontwerper.

13.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en

omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere

partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling

aan derden de Ontwerper of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Partijen zullen

hun werknemers, dan wel derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, ten

aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde

geheimhoudingsplicht binden.

13.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de

overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen

zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige

of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van

de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

13.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen

en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

13.6 Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden. De Ontwerper zal

Opdrachtgever hierover informeren.

13.7 Op de overeenkomst tussen de Ontwerper en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen in eerste instantie een geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve

wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet

bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de Ontwerper is gevestigd, dit ter

keuze van de Ontwerper, kennis van geschillen tussen de Ontwerper en Opdrachtgever.

 

Maart 2021

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel door de BNO

bottom of page